facebook

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bedankt voor uw bezoek aan de website van Shanghai AIKO Zonne-energie B.V. en de websites (hierna de “Website” genoemd) van onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (hierna “Wij” of “AIKO” genoemd).

De website biedt u specifieke inhoud voor real-time monitoring van de bedrijfsstatus van PV-energiecentrales. Lees deze Algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zorgvuldig door. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u onze website te verlaten en geen informatie op de website te gebruiken of te beoordelen.

Services: Via de website heeft u toegang tot de volgende services:

(1) Account registreren

U kunt zich registreren voor een uniek account via e-mail, mobiel nummer en sociale platforms van derden.

(2) PV-centrale online maken

U kunt een PV-centrale maken op basis van de fysieke informatie van de centrale, en de datalogger en omvormer aansluiten op de centrale.

(3) Gegevens verzamelen

Cloudservicesysteem zal gegevens zorgvuldig verwerken en bewaren.

(4) Gegevens weergeven en statistieken

Real-time en historische gegevens met betrekking tot energieopwekking, elektriciteitsverbruik, elektriciteitsnet, accumulator en meer (afhankelijk van de werkelijke toepassingsscenario’s) worden weergegeven in uw centrale.

(5) Gegevens exporteren

U kunt uw centrale-informatie en gerelateerde apparaatgegevens exporteren via het netwerkframework voor verdere analyse.

(6) Waarschuwingsbericht ontvangen

U kunt kiezen of u informatie, zoals storingsalarmen en offline PV-centrale wilt ontvangen. Als u deze services inschakelt, stuurt ons systeem u een waarschuwing via e-mail, sms of app zodra uw installatie zich in een alarm- of offlinestatus bevindt. U kunt meer informatie verkrijgen door de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Informatie te raadplegen.

Intellectuele eigendom. AIKO bezit het auteursrecht van de website en de inhoud ervan, inclusief het algemene uiterlijk, het grafisch ontwerp en de basisbronbestanden. U mag materialen van de website alleen downloaden of kopiëren voor uw persoonlijke en/of niet-commerciële gebruik. Elk ander gebruik is verboden. In aanvulling op de bovenstaande toestemming, mag u de inhoud van de website niet (geheel of gedeeltelijk) kopiëren, verzenden (elektronisch of anderszins), wijzigen, linken, framen of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AIKO.

Door de Site te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u op geen enkele wijze derden zult toestaan:

  • • Gebruik te maken van de website en/of enige informatie op de website in strijd met deze Voorwaarden en/of toepasselijke wet- of regelgeving;
  • • De website gebruiken voor commerciële evenementen;
  • • Geautomatiseerde systemen gebruiken of activeren, inclusief maar niet beperkt tot een “robot”, “crawler” of “offline lezer”, omdat het systeem toegang heeft tot de website op een manier die in een bepaalde periode meer verzoekinformatie naar de servers van AIKO stuurt dan een persoon in dezelfde hoeveelheid tijd kan genereren met behulp van een gewone online webbrowser;
  • • Datamining of soortgelijke tools gebruiken of starten voor gegevensverzameling en -extractie in verband met de website, inclusief het gebruik van software, scripts of geautomatiseerde agenten en robots;
  • • De website gebruiken op een manier die de website, het systeem of de server van AIKO beschadigt, verlamt, overbelast of aantast, en/of de website op een andere verstorende manier gebruiken;
  • • De website of een deel daarvan spiegelen of inkaderen op een andere website of webpagina.

Ongeautoriseerde toegang proberen te krijgen tot enig deel van de website en/of de informatie op de website; Als AIKO reden heeft om aan te nemen dat u de website en/of de op de website verstrekte informatie niet hebt gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, heeft AIKO het recht om uw gebruik van de website zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of op te schorten.

Octrooirecht. De producten en processen van AIKO worden beschermd door een of meer octrooien en zijn onderworpen aan andere bedrijfsgeheimen en eigendomsrechten. AIKO behoudt al deze rechten voor. Niets in de Algemene Voorwaarden impliceert de overdracht of verlening van enig octrooirecht. U gaat ermee akkoord deze rechten niet te schenden en geen producten of programma’s van AIKO te decompileren, reverse-engineeren of demonteren.

Alle inhoud van de website is beschermd door het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Het is verboden om auteursrechtvermeldingen, andere intellectuele eigendomsrechten of juridische kennisgevingen of andere identificerende informatie te verwijderen uit het gedownloade materiaal.

De naam en het logo van AIKO en de productnaam van AIKO vermeld op de website zijn handels- of servicemerken van Ako of haar gelieerde ondernemingen, en mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AIKO. Andere onderscheidende woorden of symbolen die worden gebruikt om de bron van goederen en services te identificeren, kunnen handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn. U mag ze niet scheiden van de website, of ze kopiëren of downloaden van onze website, of anderszins een van deze merken of logo’s gebruiken. Niets op de website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht om een van deze merken of logo’s te gebruiken.

Niet persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken. In overeenstemming met de volgende bepalingen met betrekking tot persoonlijk identificeerbare informatie, wordt en zal elke communicatie of materiaal dat u via de website, e-mail of andere middelen naar AIKO verzendt, zoals gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, en meer, worden behandeld als niet-vertrouwelijke en niet-eigendomsrechtelijke informatie. Gelieve geen vertrouwelijke informatie naar of via de website te verzenden. AIKO kan dergelijke informatie of materialen voor elk doel gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot openbaarmaking, reproductie en publicatie. AIKO kan concepten of technologieën gebruiken in alle communicatie of materialen die u naar de website stuurt voor welk doel dan ook zonder compensatie aan u.

Persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken en privacybeleid. AIKO zal uw persoonlijk identificeerbare informatie (“Persoonlijke gegevens”) alleen gebruiken voor de doeleinden die zijn uiteengezet in haar Privacybeleid. Voor meer informatie over hoe AIKO informatie verzamelt en gebruikt op de website, verwijzen wij u naar het Privacybeleid van AIKO.

Aan de andere kant bent u verantwoordelijk voor de authenticiteit van de informatie die u via de website aan AIKO verstrekt. Hiertoe bent u verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die u verstrekt en houdt u de verstrekte informatie up-to-date om deze consistent te maken met uw werkelijke situatie. U bent verantwoordelijk voor alle verstrekte valse of onnauwkeurige informatie en eventuele verliezen veroorzaakt aan AIKO of derden.

Als u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij met uw persoonlijke informatie verwerken, neem dan contact met ons op via [support@aikosolar.com] en wij zullen ons best doen om de kwestie af te handelen.

Onze toewijding aan veiligheid. We hebben fysieke en elektronische procedures ontwikkeld om ongeautoriseerde toegang te helpen voorkomen voor het handhaven van de gegevensbeveiliging en het juiste gebruik van de informatie die wij online verzamelen.

Links: Onze website kan naar websites van derden gekoppeld worden. AIKO heeft geen controle over de inhoud of informatie op deze websites van derden en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. De gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van websites van derden kunnen afwijken van de voorwaarden die op onze website van toepassing zijn. U dient de respectieve privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden van de websites van derden te raadplegen.

Aansprakelijkheidsbeperking; vrijwaringsclausule. AIKO heeft alle redelijke inspanningen geleverd en zal doorgaan met het verstrekken van nauwkeurige en actuele informatie op de website. AIKO kan echter niet garanderen dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd of van deze website wordt verkregen door downloaden of op andere wijze, nauwkeurig, volledig of geschikt is voor elk doel dan ook. Bovendien kan AIKO niet garanderen dat de inhoud die op deze website wordt gepubliceerd, niet wordt beïnvloed door technische storingen of ongeautoriseerde manipulatie. AIKO kan niet garanderen dat de materialen op deze website vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden en/of andere besmette of destructieve codes. Het is uw verantwoordelijkheid om beschermende maatregelen te nemen, zoals het controleren op virussen.

Alle garantie- en service-informatie die op deze website wordt gepubliceerd, is alleen voor algemene informatieve doeleinden. Deze informatie is mogelijk niet voor alle producten beschikbaar. Alleen de garantie- en servicevoorwaarden die zijn opgenomen in de definitieve overeenkomst tussen AIKO en de klant, zijn bindend voor beide partijen.

AIKO kan de materialen op de website te allen tijde wijzigen of verwijderen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, geeft AIKO geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot het gebruik van de website of enige informatie die op deze website is gepubliceerd, informatie die beschikbaar is om te downloaden, of services die via de website zijn verkregen, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. In geen geval zullen AIKO, haar gelieerde ondernemingen, werknemers of functionarissen aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige schade of verlies, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, punitieve, incidentele of andere indirecte schade, direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van de website of defecten in de website of enige informatie op de website.

Door de website te gebruiken, aanvaardt u uitdrukkelijk alle risico’s dat de informatie en materialen op de website onvolledig, onnauwkeurig, verouderd of mogelijk niet aan uw behoeften of vereisten voldoen.

In sommige rechtsgebieden is het mogelijk niet toegestaan om impliciete garanties uit te sluiten, dus sommige van de bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Het is uw verantwoordelijkheid om uw lokale wetgeving te controleren op eventuele beperkingen of restricties met betrekking tot de uitsluiting van impliciete garanties.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, voor zover mogelijk, zult u AIKO, haar gelieerde ondernemingen en hun respectieve functionarissen, bestuurders en werknemers schadeloos stellen en vrijwaren van alle schade, vonnissen, schikkingen, boetes, kosten en uitgaven (inclusief advocatenhonoraria) betaald of opgelopen als gevolg van claims die voortvloeien uit uw gebruik van deze website.

De Voorwaarden wijzigen en updaten. AIKO kan de Voorwaarden te allen tijde herzien door deze website bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving. Bijgewerkte versies van alle Voorwaarden worden op deze webpagina gepubliceerd. U bent gebonden aan eventuele wijzigingen of updates van de Voorwaarden. U dient deze Voorwaarden regelmatig te raadplegen om de meest recente voorwaarden te bekijken die van toepassing zijn op uw gebruik van onze website.

Laatste update: mei 2023

Toepasselijke wetgeving. Zelfs als er een principe van wetsconflicten is, worden deze Voorwaarden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van de Republiek Singapore. Als u de website bezoekt vanuit een ander rechtsgebied, moet u ervoor zorgen dat u voldoet aan alle lokale wetten met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de website. Als u vragen of opmerkingen heeft over de Voorwaarden van onze website, kunt u contact met ons opnemen via [support@aikosolar.com].